Màn hình HMI

Siemens Industry

Cung cấp các loại màn hình HMI (không cảm ứng, cảm ứng (đơn điểm, đa điểm), kết hợp bàn phím vật lý): Basic HMI (KP8/KP8F/KP32F; KP300, KP400; KTP400, KTP600, KTP700, KTP900, KTP1000, KTP1200, TP400, TP700, TP900, TP1500). HMI Comfort (TP700, TP900, TP1200, TP1500, TP1900, TP2200, KP400, KP700, KP900, KP1200, KP1500, KTP400). HMI Unified Comfort (MTP700, MTP1000, MTP1200, MTP1500, MTP1900, MTP2200).