WinCC Redundancy

SIMATIC WinCC Redundancy là tiện ích bổ sung dành cho phần mềm SIMATIC WinCC (TIA Portal) – phần mềm SIMATIC WinCC Runtime Professional nhằm hỗ trợ hoạt động song song hai hệ thống giao diện WinCC người dùng đơn hoặc các máy chủ dữ liệu xử lý để giám sát lẫn nhau. Nếu một trong hai máy chủ hoặc một trong hai trạm WinCC bị lỗi, cái thứ hai sẽ tiếp quản toàn bộ hệ thống. Sau khi máy chủ hoặc trạm bị lỗi được khôi phục hoạt động, dữ liệu của tất cả các bản lưu trữ giá trị và thông báo quy trình sẽ được sao chép lại vào đó.