WinCC Unified Collaboration

SIMATIC WinCC Unified Collaboration
SIMATIC WinCC Unified Collaboration

SIMATIC WinCC Unified Collaboration là một trong những tùy chọn chức năng nâng cao cho WinCC Unified, cung cấp khả năng kết nối một số hệ thống Unified (Panel và PC) với nhau và có thể trao đổi dữ liệu trong thời gian hoạt động. Ví dụ: có thể kết nối các trạm với nhau để có tham chiếu và hiển thị trên một giao diện để dễ dàng theo dõi và hiển thị tổng qua về nhà máy.