PLC LOGO!

Logo logic

Bộ điều khiển lập trình PLC LOGO! (CPU) phù hợp với các ứng dụng nhỏ, mức độ điều khiển đơn giản, số lượng I/O thấp và không có yêu cầu cao về truyền thông (tích hợp đường truyền trực tiếp tới Cloud).

Bộ điều khiển LOGO! 12/24RCEO 8DI(4AI)/4DO 6ED1052-2MD08-0BA1

LOGO! 12/24RCEO, logic module, PS/I/O: 12/24VDC/relay, 8 DI (4 AI)/4 DQ, without display, memory 400 blocks, modular expandable, Ethernet, integrated web server, data log, user-defined web pages, standard microSD card for LOGO! Soft Comfort V8.3 or higher, older projects executable cloud connection in all LOGO! 8.3 basic units

Bộ điều khiển LOGO! 24RCEo 8 DI/4DO 6ED1052-2HB08-0BA1

LOGO! 24RCEO (AC), logic module, PS/I/O: DC 24V/24V AC/relay, 8 DI/4 DQ, without display, memory 400 blocks, modular expandable, Ethernet, integrated web server, data log, user-defined web pages, standard microSD card for LOGO! Soft Comfort V8.3 or higher, older projects executable cloud connection in all LOGO! 8.3 basic units

Bộ điều khiển LOGO! 230RCEo 8DI/4DO 6ED1052-2FB08-0BA1

LOGO! 230RCEo, logic module, PS/I/O: 115 V/230 V/relay, 8 DI/4 DQ, without display, memory 400 blocks, modularly expandable, Ethernet, integr. web server, data log, user-defined web pages, standard microSD card for LOGO! Soft Comfort V8.3 or higher, older projects executable cloud connection in all LOGO! 8.3 basic unit

Bộ điều khiển LOGO! 24CEo 8DI(4AI)/4DO 6ED1052-2CC08-0BA1

LOGO! 24CEo, logic module, without display, PS/I/O: 24 V/24 V/24 V trans., 8 DI (4 AI)/4 DQ, memory 400 blocks, modularly expandable, Ethernet, integr. web server, data log, user-defined web pages, standard microSD card for LOGO! Soft Comfort V8.3 or higher, older projects executable, cloud connection in all LOGO! 8.3 basic units

Bộ điều khiển LOGO!12/24RCE 8DI(4AI)/4DO 6ED1052-1MD08-0BA1

LOGO! 12/24RCE, logic module, display PS/I/O: 12/24VDC/relay, 8 DI (4 AI)/4 DQ, memory 400 blocks, modular expandable, Ethernet, integrated web server, data log, user-defined web pages, standard microSD card for LOGO! Soft Comfort V8.3 or higher, older projects executable cloud connection in all LOGO! 8.3 basic units

Bộ điều khiển LOGO! 24RCE 8DI/4DO 6ED1052-1HB08-0BA1

LOGO! 24RCE, logic module,display PS/I/O: 24V AC/DC 24V/relay, 8 DI/4 DQ, memory 400 blocks, modular expandable, Ethernet, integrated web server, data log, user-defined web pages, standard microSD card for LOGO! Soft Comfort V8.3 or higher, older projects executable cloud connection in all LOGO! 8.3 basic units

Bộ điều khiển LOGO! 230RCE 8DI/4DO 6ED1052-1FB08-0BA1

LOGO! 230RCE,logic module, display PS/I/O: 115V/230V/relay, 8 DI/4 DQ, memory 400 blocks, modular expandable, Ethernet, integrated web server, data log, user-defined web pages, standard microSD card for LOGO! Soft Comfort V8.3 or higher, older projects executable cloud connection in all LOGO! 8.3 basic units

Bộ điều khiển LOGO! 24CE 8DI (4AI)/4DO 6ED1052-1CC08-0BA1

LOGO! 24CE, logic module, display PS/I/O: 24 V/24 V/24 V trans., 8 DI (4 AI)/4 DQ, memory 400 blocks, modular expandable, Ethernet integrated web server, data log, user-defined web pages, standard microSD card for LOGO! Soft Comfort V8.3 or higher, older projects executable cloud connection in all LOGO! 8.3 basic units