PLC LOGO!

Logo logic

Bộ điều khiển lập trình PLC LOGO! (CPU) phù hợp với các ứng dụng nhỏ, mức độ điều khiển đơn giản, số lượng I/O thấp và không có yêu cầu cao về truyền thông (tích hợp đường truyền trực tiếp tới Cloud).