WinCC Runtime Advanced

WinCC Pro

SIMATIC WinCC Runtime Advanced cung cấp một giao diện phần mềm điều khiển và giám sát vận hành dựa trên máy tính PC dành cho các hệ thống một người dùng trực tiếp tại máy. WinCC Runtime Advanced được cấu hình bằng phần mềm cấu hình SIMATIC WinCC Advanced hoặc SIMATIC WinCC Professional.