Phần mềm công nghiệp

Phần mềm công nghiệp

Cung cấp các phần mềm công nghiệp: phần mềm lập trình và cấu hình; phần mềm vận hành và giám sát; phần mềm quản lý và theo dõi; phần mềm thu thập và xử lý, phần mềm mô phỏng, phần mềm thiết kế, phần mềm sản xuất, .v.v. Bao gồm: