Phần mềm công nghiệp

Phần mềm công nghiệp

Cung cấp các phần mềm công nghiệp: phần mềm lập trình và cấu hình; phần mềm vận hành và giám sát; phần mềm quản lý và theo dõi; phần mềm thu thập và xử lý, phần mềm mô phỏng, phần mềm thiết kế, phần mềm sản xuất, .v.v. Bao gồm:

WinCC System Software V7.5 SP2 RT 262144 PowerTags DVD + USB 6AV6381-2BL07-5AX0

WinCC system software V7.5 SP2, RT 262144 (262144 PowerTags), runtime software, single license, SW and documentation on DVD, license key on USB flash drive, Class A, 5 languages (de,en,fr,es,it). 8.1 STD/Prof/Ent/Ult (64-bit)/ Server 2008 R2+SP1 (64-bit)/ Server 2012 (64-bit). Content: Set (3x DVD + 1x USB).

WinCC System Software V7.5 SP2 RT 153600 PowerTags DVD + USB 6AV6381-2BK07-5AX0

WinCC system software V7.5 SP2, RT 153600 (153600 PowerTags), runtime software, single license, SW and documentation on DVD, license key on USB flash drive, Class A, 5 languages (de,en,fr,es,it). Content: Set (3x DVD + 1x USB).

WinCC System Software V7.5 SP2 RT 102400 PowerTags DVD + USB 6AV6381-2BJ07-5AX0

WinCC system software V7.5 SP2, RT 102400 (102400 PowerTags), runtime software, single license, SW and documentation on DVD, license key on USB flash drive, Class A, 5 languages (de,en,fr,es,it). Content: Set (3x DVD + 1x USB).

WinCC System Software V7.5 SP2 RT 65536 PowerTags DVD + USB 6AV6381-2BF07-5AX0

WinCC system software V7.5 SP2, RT 65536 (65536 PowerTags), runtime software, single license, SW and documentation on DVD, license key on USB flash drive, Class A, 5 languages (de,en,fr,es,it). Content: Set (3x DVD + 1x USB).

WinCC System Software V7.5 SP2 RT 2048 PowerTags DVD + USB 6AV6381-2BE07-5AX0

WinCC system software V7.5 SP2, RT 2048 (2048 PowerTags), runtime software, single license, SW and documentation on DVD, license key on USB flash drive, Class A, 5 languages (de,en,fr,es,it). Content: Set (3x DVD + 1x USB).

WinCC System Software V7.5 SP2 RT 512 PowerTags DVD + USB 6AV6381-2BD07-5AX0

WinCC system software V7.5 SP2, RT 512 (512 PowerTags), runtime software, single license, SW and documentation on DVD, license key on USB flash drive, Class A, 5 languages (de,en,fr,es,it). Content: Set (3x DVD + 1x USB).

WinCC System Software V7.5 SP2 RT 128 PowerTags DVD + USB 6AV6381-2BC07-5AX0

WinCC system software V7.5 SP2, RT 128 (128 PowerTags), runtime software, single license, SW and documentation on DVD, license key on USB flash drive, Class A, 5 languages (de,en,fr,es,it). Content: Set (3x DVD + 1x USB).

WinCC Runtime Client V7.5 SP2 DVD + USB 6AV6381-2CA07-5AX0

WinCC system software V7.5 SP2, WinCC RT Client V7.5 SP2 runtime software, single license, SW and documentation on DVD, license key on USB flash drive, Class A, 5 languages (de,en,fr,es,it). Content: Set (2x DVD + 1x USB).

WinCC System Software V7.5 SP2 RT 262144 PowerTags Download 6AV6381-2BL07-5AH0

WinCC system software V7.5 SP2, RT 262144 (262144 PowerTags), runtime software, single license, software including documentation and license key download, class A, 5 languages (de,en,fr,es,it). Email address required for delivery.

WinCC System Software V7.5 SP2 RT 153600 PowerTags Download 6AV6381-2BK07-5AH0

WinCC system software V7.5 SP2, RT 153600 (153600 PowerTags), runtime software, single license, software including documentation and license key download, class A, 5 languages (de,en,fr,es,it). Email address required for delivery.