WinCC Runtime Professional

WinCC Pro

WinCC Runtime Professional cung cấp một giao diện phần mềm điều khiển và giám sát vận hành dựa trên máy tính PC nhằm dùng để điều khiển và giám sát các dây chuyền, máy móc và nhà máy trong hầu hết các lĩnh vực – từ trạm đơn giản một người dùng đến các hệ thống phân tán nhiều người dùng và các giải pháp máy khách truy cập thông qua trình duyệt web. SIMATIC WinCC Runtime Professional được cấu hình bằng phần mềm cấu hình SIMATIC WinCC Professional.