I/O S7-300

SIMATIC S7-300
SIMATIC S7-300

Mô-đun I/O S7-300 bao gồm:

SM 321: Mô-đun mở rộng tín hiệu ngõ vào số

SM 322: Mô-đun mở rộng tín hiệu ngõ ra số

SM 331: Mô-đun mở rộng tín hiệu ngõ vào tương tự

SM 332: Mô-đun mở rộng tín hiệu ngõ ra tương tự

SM 323: Mô-đun mở rộng tín hiệu ngõ vào số và ngõ ra số trên một thiết bị

SM 334: Mô-đun mở rộng tín hiệu ngõ vào tương tự và ngõ ra tương tự trên một thiết bị