WinCC WebUX Monitor

SIMATIC WinCC WebUX Monitor là tiện ích bổ sung cho phần mềm WinCC V7WinCC Runtime Professional, nó cho phép giám sát hệ thống vận hành thông qua Internet (giao diện Web) hoặc mạng nội bộ (LAN). Sau khi cài đặt, hệ thống WinCC Runtime sẽ hoạt động như một máy chủ WinCC WebUX.