WinCC WebUX Operate

SIMATIC WinCC WebUX Operate là tiện ích bổ sung cho phần mềm WinCC V7 và WinCC Runtime Professional, nó cho phép điều khiển và giám sát hệ thống vận hành thông qua Internet (giao diện Web) hoặc mạng nội bộ (LAN). Sau khi cài đặt, hệ thống WinCC Runtime sẽ hoạt động như một máy chủ WinCC WebUX.

SIMATIC WinCC/WebUX Operate (100 Client) USB 6AV6362-2BM00-0BB0

SIMATIC WinCC/WebUX Operate, 100 client licenses (countable) Option f. WinCC V7.3 or higher and WinCC Prof. V14 or higher, runtime software, single license, license key on USB flash drive, Windows 64-bit on the server side required. Content: 1x USB.

SIMATIC WinCC/WebUX Operate (30 Client) USB 6AV6362-2BJ00-0BB0

SIMATIC WinCC/WebUX Operate, 30 client licenses (countable), Option f. WinCC V7.3 or higher and WinCC Prof. V14 or higher, runtime software, single license, license key on USB flash drive, Windows 64-bit on the server side required. Content: 1x USB.

SIMATIC WinCC/WebUX Operate (10 Client) USB 6AV6362-2BF00-0BB0

SIMATIC WinCC/WebUX Operate, 10 client licenses (countable), Option f. WinCC V7.3 or higher and WinCC Prof. V14 or higher, runtime software, single license, license key on USB flash drive, Windows 64-bit on the server side required. Content: 1x USB.

SIMATIC WinCC/WebUX Operate (3 Client) USB 6AV6362-2BD00-0BB0

SIMATIC WinCC/WebUX Operate, 3 client licenses (countable), Option f. WinCC V7.3 or higher and WinCC Prof. V14 or higher, runtime software, single license, license key on USB flash drive, Windows 64-bit on the server side required. Content: 1x USB.

SIMATIC WinCC/WebUX Operate (1 Client) USB 6AV6362-2BB00-0BB0

SIMATIC WinCC/WebUX Operate, 1 client license (countable), Option f. WinCC V7.3 or higher and WinCC Prof. V14 or higher, runtime software, single license, license key on USB flash drive, Windows 64-bit on the server side required. Content: 1x USB.

SIMATIC WinCC/WebUX Operate (100 Client) Download 6AV6362-2BM00-0AH0

SIMATIC WinCC/WebUX Operate, 100 client licenses (countable) option for WinCC V7.3 or higher and WinCC Professional V14 or higher, runtime software, single license, license key download, at the server end Windows 64-bit required. Email address required for delivery.

SIMATIC WinCC/WebUX Operate (30 Client) Download 6AV6362-2BJ00-0AH0

SIMATIC WinCC/WebUX Operate, 30 client licenses (countable), option for WinCC V7.3 or higher and WinCC Professional V14 or higher, runtime software, single license, license key download, at the server end Windows 64-bit required. Email address required for delivery.

SIMATIC WinCC/WebUX Operate (10 Client) Download 6AV6362-2BF00-0AH0

SIMATIC WinCC/WebUX Operate, 10 client licenses (countable), option for WinCC V7.3 or higher and WinCC Professional V14 or higher, runtime software, single license, license key download, at the server end Windows 64-bit required. Email address required for delivery.

SIMATIC WinCC/WebUX Operate (3 Client) Download 6AV6362-2BD00-0AH0

SIMATIC WinCC/WebUX Operate, 3 client licenses (countable), option for WinCC V7.3 or higher and WinCC Professional V14 or higher, runtime software, single license, license key download, at the server end Windows 64-bit required. Email address required for delivery.

SIMATIC WinCC/WebUX Operate (1 Client) Download 6AV6362-2BB00-0AH0

SIMATIC WinCC/WebUX Operate, 1 client license (countable), option for WinCC V7.3 or higher and WinCC Professional V14 or higher, runtime software, single license, license key download, at the server end Windows 64-bit required. Email address required for delivery.