WinCC WebUX Operate

SIMATIC WinCC WebUX Operate là tiện ích bổ sung cho phần mềm WinCC V7 và WinCC Runtime Professional, nó cho phép điều khiển và giám sát hệ thống vận hành thông qua Internet (giao diện Web) hoặc mạng nội bộ (LAN). Sau khi cài đặt, hệ thống WinCC Runtime sẽ hoạt động như một máy chủ WinCC WebUX.