WinCC Unified Parameter Control

SIMATIC WinCC Unified Parameter Control là tiện ích tùy chọn cho SIMATIC WinCC Unified để tạo và quản lý các bộ thông số chứa dữ liệu sản xuất hoặc dữ liệu máy liên quan. Cấu trúc theo kiểu dữ liệu người dùng (PLC UDT hoặc HMI UDT) có thể được cài đặt cho một hoặc nhiều kiểu bộ tham số và có thể được thay đổi tự động bằng cách sử dụng phiên bản kiểu dữ liệu người dùng mới.