WinCC Unified Database Storage

WinCC Unified Database Storage
WinCC Unified Database Storage

WinCC Unified Database là một tùy chọn lưu trữ cơ sở dữ liệu cho SIMATIC WinCC Unified PC. SIMATIC WinCC Unified PC sử dụng cơ sở dữ liệu dựa trên tệp (SQLite) trong hệ thống để lưu trữ các giá trị và thông báo quy trình hoạt động. Tùy chọn SIMATIC WinCC Unified Databased Storage có sẵn để sử dụng cho các ứng dụng yêu cầu khuôn khổ số lượng lớn hơn hoặc thời gian lưu trữ dài hơn. Tất cả dữ liệu sẽ được lưu trữ trong máy chủ MS SQL sau khi cài đặt tính năng và có license.