LOGO!

Logo! Series

LOGO! (LOGO! Logic Module) phù hợp với các ứng dụng nhỏ, mức độ điều khiển đơn giản, số lượng I/O thấp và không có yêu cầu cao về truyền thông (tích hợp đường truyền trực tiếp tới Cloud). Bao gồm: