WinCC Web Navigator

SIMATIC WinCC Web Navigator là tùy chọn bổ sung cho phần mềm SIMATIC WinCC V7 hoặc WinCC Runtime Professional để vận hành và giám sát các hệ thống, nhà máy qua Internet, Intranet hoặc LAN.

SIMATIC WinCC/Web Navigator USB 6AV6362-1BA00-0BB0

SIMATIC WinCC/Web Navigator, Diagnostic Client license, Option f. WinCC V7.4 or higher and WinCC Prof. V14 or higher, runtime software, single license, license key on USB flash drive. Content: 1x USB.

SIMATIC WinCC/Web Navigator (100 Client) USB 6AV6362-1AM00-0BB0

SIMATIC WinCC/Web Navigator, 100 client licenses (countable) Option f. WinCC V7.4 or higher and WinCC Prof. V14 or higher, runtime software, single license, license key on USB flash drive. Content: 1x USB.

SIMATIC WinCC/Web Navigator (30 Client) USB 6AV6362-1AJ00-0BB0

SIMATIC WinCC/Web Navigator, 30 client licenses (countable), Option f. WinCC V7.4 or higher and WinCC Prof. V14 or higher, runtime software, single license, license key on USB flash drive. Content: 1x USB.

SIMATIC WinCC/Web Navigator (10 Client) USB 6AV6362-1AF00-0BB0

SIMATIC WinCC/Web Navigator, 10 client licenses (countable), Option f. WinCC V7.4 or higher and WinCC Prof. V14 or higher, runtime software, single license, license key on USB flash drive. Content: 1x USB.

SIMATIC WinCC/Web Navigator (3 Client) USB 6AV6362-1AD00-0BB0

SIMATIC WinCC/Web Navigator, 3 client licenses (countable), Option f. WinCC V7.4 or higher and WinCC Prof. V14 or higher, runtime software, single license, license key on USB flash drive. Content: 1x USB.

SIMATIC WinCC/Web Navigator (1 Client) USB 6AV6362-1AB00-0BB0

SIMATIC WinCC/Web Navigator, 1 client license (countable), Option f. WinCC V7.4 or higher and WinCC Prof. V14 or higher, runtime software, single license, license key on USB flash drive. Content: 1x USB.

SIMATIC WinCC/Web Navigator Download 6AV6362-1BA00-0AH0

SIMATIC WinCC/Web Navigator, Diagnostic Client license, Option for WinCC V7.4 or higher and WinCC Professional V14 or higher, runtime software, single license, license key download. Email address required for delivery.

SIMATIC WinCC/Web Navigator (100 Client) Download 6AV6362-1AM00-0AH0

SIMATIC WinCC/Web Navigator, 100 client licenses (countable) Option for WinCC V7.4 or higher and WinCC Professional V14 or higher, runtime software, single license, license key download. Email address required for delivery.

SIMATIC WinCC/Web Navigator (30 Client) Download 6AV6362-1AJ00-0AH0

SIMATIC WinCC/Web Navigator, 30 client licenses (countable), Option for WinCC V7.4 or higher and WinCC Professional V14 or higher, runtime software, single license, license key download. Email address required for delivery.

SIMATIC WinCC/Web Navigator (10 Client) Download 6AV6362-1AF00-0AH0

SIMATIC WinCC/Web Navigator, 10 client licenses (countable), Option for WinCC V7.4 or higher and WinCC Professional V14 or higher, runtime software, single license, license key download. Email address required for delivery.