Module truyền thông LOGO!

Mô-đun I/O Logo!

Cung cấp các tùy chọn mô-đun mở rộng truyền thông, giao tiếp cho các bộ điều khiển PLC LOGO! nhằm kết nối các LOGO! Modular với các hệ thống bus khác nhau.