WinCC Unified Logging

SIMATIC WinCC Unified Logging
SIMATIC WinCC Unified Logging

SIMATIC WinCC Unified Logging là tiện ích tùy chọn nâng cao cho WinCC Unified sử dụng để lưu trữ các giá trị (ghi, nén và lưu trữ các giá trị đo được) và thông báo (ghi nhật ký sự kiện/ cảnh bảo) của hệ thống. Theo dõi và đánh giá trực tuyến các giá trị và nhật ký cảnh báo với hiển thị và các hoạt động có thể xảy ra (ví dụ: biểu diễn đồ thị và hiển thị các bảng). Các chức năng tiêu chuẩn mạnh mẽ cho phép sử dụng nhật ký theo dõi thân thiện và linh hoạt.