PLC S7-1500

CPU S7-1500

Bộ điều khiển lập trình SIMATIC PLC S7-1500 (CPU) phù hợp với các ứng dụng vừa và lớn, mức độ điều khiển từ trung bình đến phức tạp có yêu cầu về hiệu suất, truyền thông, tính linh hoạt và tính năng nâng cao. Có thể hiểu rằng: