WinCC Unified PC Engineering

Phần mềm wincc unified

SIMATIC WinCC Unified PC Engineering là phần mềm được dùng để cấu hình cho WinCC Unified PC RuntimeUnified Comfort Panel. Ngoài ra, có thể sử dụng SIMATIC WinCC Unified PC Engineering để cấu hình cho Basic Panel, Comfort Panel, Mobile Panel và WinCC Runtime Advanced.