WinCC Unified Reporting Execution

SIMATIC WinCC Unified Reporting

SIMATIC WinCC Unified Reporting là tiện ích báo cáo cho WinCC Unified. Nó cho phép kết nối các thẻ WinCC Unified (thẻ ghi nhật ký và cảnh báo) với một mẫu báo cáo Excel. Các mẫu báo cáo được nhập vào WinCC Unified Runtime và được kết nối với các tham số thực thi. Báo cáo được tạo tự động theo chu kỳ, phụ thuộc vào các yêu cầu thực thi và sự kiện xảy ra, sau đó được lưu trữ ở định dạng Excel hoặc PDF.